تیکت ها

حساب کاربری


  • {{x.Surename + ',' + x.Name}}

{{Referrer.Surename + ',' + Referrer.Name}}


شرایط تحویل
تقویم روزهای Off:
روزهای Off:

{{x.DayName}} ها {{x.Date}}

کالری ورودی شروع برنامه
{{User.MedicalProfile.StartCalorie.toFixed()}}
وزن ایده آل
{{User.MedicalProfile.MinWeight}} تا {{User.MedicalProfile.MaxWeight}}
وزن میانه راه
{{User.MedicalProfile.MidWeight}}
34% نسبت به جلسه پیش
دور کمر به دور باسن
{{(User.MedicalProfile.Waist/User.MedicalProfile.Hip).toFixed(1)}}
-12% نسبت به جلسه پیش
قد به دور مچ
{{(User.MedicalProfile.Height/User.MedicalProfile.Wrist).toFixed(1)}}
34% نسبت به جلسه پیش
BMI
{{User.MedicalProfile.BMI}}
14% نسبت به جلسه پیش
مشخصات پزشکی

{{ x.ProfileDate+'-'+x.ProfileTime}}  • {{x.Name}}

{{x.NameFarsi}}

  • {{x.Title}}

{{x.Title}}

  • {{x.Title}}

{{x.Title}}

{{x.Coef==1? 'افزودن':'حذف'}} {{x.Amount}} عدد {{x.Type}}

تا {{Finance.LastPackageDate}} اعتبار دارد
مانده اعتبار: {{Finance.Credit | number}} ریال
سفارشات
(سفارشی شده)
حذف شده ها
افزوده شده ها
پرداختی ها
مانده اعتبار: {{Finance.Credit | number}} ریال
تخفیف ها
مانده اعتبار: {{Finance.Credit | number}} ریال
پورسانت ها
مانده اعتبار: {{Finance.Credit | number}} ریال
{{currentDate.DayName}}  
{{currentDate.Year + '/' + currentDate.Month + '/' + currentDate.Date}}

پلن {{meal.CalorieLevel}} {{meal.PackageType}}

  {{x.Type}}

افزودن آیتم جدید